Monday, September 28, 2009

PEKEBUN KECIL RISDA

PEKEBUN KECIL

Mengikut data yang diperoleh daripada Risda Negeri Perak, seramai 63 ribu 599 pekebun kecil yang mengusahakan tanaman komoditi iaitu kelapa sawit dan getah.

35 ribu daripadanya mengusahakan tanaman getah dan selebihnya 28 ribu 562 merupakan pekebun kecil bagi tanaman sawit.

Walau bagaimanapun, jumlah keluasan tanaman sawit melebihi keluasan getah yang masing-masing seluas 70 ribu hektar, dan 72 ribu 447 hektar.

Dalam merealisasikan misi kerajaan yang ingin menjadikan Perak sebagai kawasan sumber pertanian dan perladangan, bantuan serta kebajikan yang berterusan diberikan kepada pekebun kecil ini yang merangkumi pelbagai bentuk bantuan.

Malah, inisiatif memajukan golongan ini secara tidak langsung ia selaras dengan tindakan dalam membasmi kemiskinan terutama golongan yang tinggal di luar bandar.

End//baizura

No comments:

Post a Comment